Положення про службу

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей та сім’ї

Бучанської районної державної адміністрації Київської області

1. Загальні положення

1.1 Служба у справах дітей та сім’ї Бучанської районної державної адміністрації Київської області (далі - Служба) є самостійним структурним підрозділом Бучанської районної державної адміністрації Київської області (далі - райдержадміністрація), який утворюється головою райдержадміністрації.

1.2 Служба підпорядкована голові райдержадміністрації, заступнику голови райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, а також підзвітний і підконтрольний Службі у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації.

1.3 Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації, Регламентом райдержадміністрації, Положенням про апарат райдержадміністрації та цим Положенням.

1.4 Служба складається з відділу з питань захисту прав дітей, сім’ї та профілактичної роботи, а також сектору усиновлення, опіки та піклування.

1.5 Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, з питань поліпшення становища сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження домашнього насильства, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

2. Основні завдання

2.1 Захист конституційних прав та законних інтересів дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.2 Запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2 2.3 Профілактика негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків.

2.4 Оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2.5 Підтримка та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

2.6 Протидія торгівлі людьми.

2.7 Попередження домашнього насильства.

2.8 Забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок.

2.9 Підготовка пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих, регіональних та місцевих програм в частині забезпечення соціального захисту дітей та сім'ї.

2.10 Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження домашнього насильства, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми.

2.11 Залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах, поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження домашнього насильства, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми та сприяння їм в здійснення цієї діяльності в межах своїх повноважень.

3. Основні функції

3.1 Організовує в межах повноважень виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2 Розробляє проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

3.3 Бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації.

3.4 Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації у межах своєї компетенції.

3.5 Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.

3.6 Вносить пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку району в межах своїх повноважень.

3.7 Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.8 Готує (бере участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.9 Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що стосується Служби у межах компетенції.

3.10 Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласних, районних рад, правоохоронних органів, судів з питань, що стосуються Служби за дорученням голови адміністрації.

3.11 Забезпечує в межах компетенції доступ до публічної інформації.

3.12 Консультує, та у разі потреби координує роботу органів місцевого самоврядування району, надає методичну допомогу з питань соціального захисту дітей та сім'ї в межах своїх повноважень.

3.13 Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.14 Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.15 Забезпечує захист персональних даних.

3.16 Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Служби, райдержадміністрації, Київської обласної державної адміністрації та Мінсоцполітики.

3.17 Забезпечує дотримання та захист особистих, майнових та житлових прав дітей.

3.18 Здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням у встановленому законодавством України порядку пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту дітейсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань.

3.19 Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей.

3.20 Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, у сім`ях в тому числі усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу.

3.21 Забезпечує ведення, в межах компетенції, державної статистики щодо дітей.

3.22 Здійснює місцевий облік дітей, які можуть бути усиновленими.

3.23 Ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені та видає їм направлення для знайомства з дитиною.

3.24 Забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, 4 опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційноаналітичній системі «Діти».

3.25 Забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3.26 Надає організаційну і методичну допомогу центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам, та іншим закладам, які знаходяться на території району, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю в межах своїх повноважень.

3.27 Сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

3.28 Визначає потребу в розвитку мережі закладів виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких наближені до родинних, закладів соціального захисту дітей та здійснює контроль за їх діяльністю в межах своєї компетенції.

3.29 У межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги дітям та сім'ям, в тому числі, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.30 Забезпечує ведення, в межах компетенції, статистики щодо сімей.

3.31 Координує в межах своїх повноважень, здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення, а також з метою туризму за кордон, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

3.32 Надає правову, методичну та організаційну допомогу іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

3.33 Здійснює представництво в судах, в тому числі в порядку самопредставництва, інтересів Бучанської районної державної адміністрації Київської області, а також дітей, що перебувають на обліку, зокрема, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних та молодих сімей.

3.34 Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

4. Права Служби

4.1 Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 5 власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.2 Звертатися до інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей та сімей. Проводити роботу серед дітей та сімей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

4.3 Порушувати перед іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування району питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.

4.4 Запрошувати для бесіди та відвідувати за місцем проживанням батьків або інших законних представників з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів до усунення таких причин.

4.5 Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Служби.

4.6 Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування району, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.7 Здійснювати виїзні заходи з метою виявлення фактів порушення прав дітей.

5. Взаємодія з іншими суб’єктами

Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з апаратом райдержадміністрації, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, благодійними організаціями району та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Начальник Служби

6.1 Службу очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу». На період відсутності начальника Служби його обов’язки виконує заступник начальника служби – начальник відділу з питань захисту прав дітей, сім’ї та профілактичної роботи Служби. У разі відсутності начальника Служби та заступника начальника служби - начальника відділу з питань захисту прав дітей, сім’ї та профілактичної роботи Служби обов’язки начальника Служби виконує завідувач сектору усиновлення, опіки та піклування Служби.

6.2 Начальник Служби:

1) здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) ініціює присвоєння працівникам Служби рангів державних службовців, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

3) затверджує своїм наказом положення про структурні підрозділи Служби, розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проєкти відповідних розпоряджень та доручень;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування району за дорученням керівництва райдержадміністрації;

8) представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Служби;

11) може проводити прийом громадян з метою надання консультацій та допомоги з питань, що належать до повноважень Служби;

12) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.

13) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи.

14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

7. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на сектор опіки, піклування та усиновлення, який утворюється у складі Служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

8. Для розгляду питань щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у Службі можуть утворюватися координаційні ради і комісії. Склад цих комісій та положення про них затверджує начальник Служби.

9. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

10. Працівники Служби призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».

11. Права та обов’язки працівників Служби визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

12. Граничну чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці працівників Служби визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначення.

13. Покладання на Службу завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Служби не допускається.

14. Утримання Служби здійснюється за рахунок коштів Державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. Матеріально-технічне забезпечення Служби здійснює відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрація.

15. Служба не має статусу юридичної особи та має свій бланк, який використовується в офіційному листуванні і печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень